Regulamin

Zasady ogólne  

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów, Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
- https://uokik.gov.pl/pozasadowe rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
- www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
- www.uok ik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez Sklep do realizacji zamówienia oraz do informowania o nowościach w Sklepie.Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika. 
Właścicielem sklepu jest Łukasz Rosanowski Mennica Gdańska, ul. Nieborowska 34c/15 80-034 Gdańsk. Płatności obsługują DotPay oraz PayPal.