Regulamin

§1

 

1. Portal internetowy „skup-zloto.pl” (zwany dalej Portalem) jest zarządzany przez Mennica Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 20/1, posiadającego numer NIP 9571149881.
2. Każdy Użytkownik musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem Portalu Internetowego (zwanym dalej Regulaminem), Polityką Prywatności.  

 

§2

 

1. Administrator – Mennica Gdańska Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 20/1, posiadający numer NIP 9571149881.
2. Użytkownik – osoba, która odwiedza Portal, przegląda znajdujące się tam treści i/lub podejmuje działania zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży/komisu.
3. Polityka Prywatności – oznacza dokument określający sposób, w jaki Portal grodzami, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Użytkownika lub Odwiedzającego.
4. Polityka dotycząca plików cookies – oznacza dokument określający sposób, w jaki Portal gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Użytkownika lub Odwiedzającego gromadzone za pomocą plików cookies.
5. Portal – oznacza stronę internetową „skup-zloto.pl”, jak również aplikacje mobilne pobierane na smartfony lub tablety.
6. Transkacja skupu – oznacza wszelkie transkacje, na podstawie których Administraor nabywa od Użytkownika własność kruszca/metalu za oznaczoną cenę, a należność z tego tytułu przekazuje na rachunek bankowy Użytkownika oraz transakcje komisu.

 

§3

 

1. „Skup-zloto.pl” jest portalem, pełniącym funkcję informacyjną o rodzaju kruszców/metali, które są obecnie skupowane przez Administratora oraz o aktualnych cenach tych towarów (kalkulator cen), jest również portalem, na którym Użytkownicy mogą podjąć czynności zmierzające do zawarcia Transakcji skupu z Administratorem (np. wypełnienie formularza zgłaszającego).
2. Portal nie jest stroną bezpośrednich transakcji wymiany pomiędzy Użytkownikami.
3. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności i inne zasady opublikowane na Portalu mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników
4. Usługi Portalu nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich.
5. Użytkownik może skontaktować się z Portalem poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@skup-zloto.pl.

 

§ 4

 

1. W celu zawarcia z Administratorem Transakcji skupu, Użytkownik zobligowany jest do wypełnienia formularza kontaktowego umieszczonego na Portalu. 
2. Wypełniając formularz kontaktowy, Użytkownik oświadcza, jaką ilość kruszcu chce poddać Transakcji skupu oraz oświadcza, że jest właścicielem kruszcu, a towar ten jest wolny od wad prawnych i fizycznych, jest autentyczny, a przede wszystkim nie jest obciążony prawem własności lub innymi osoby lub osób trzecich, a Użytkownikowi przysługuje pełne prawo dysponowania tym towarem.
3. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie wyroby inwestycyjne ze złota lub srebra (w formie monet lub sztabek), monety kolekcjonerskie lub banknoty.  Skupowi nie podlegają: biżuteria, złom złota, złom srebra, kamienie szlachetne.
4. Wycena odbywa się na podstawie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym przesłanym przez Klienta lub podczas okazania bezpośrednio w siedzibie Mennicy Gdańskiej.
5. Przed zawarciem umowy przedmiot transakcji poddawany jest weryfikacji autentyczności. Oględziny odbywają się w siedzibie Mennicy Gdańskiej na ul. Matejki 20/1 w Gdańsku przy pomocy specjalistycznych narzędzi. Mennica Gdańska nie odpowiada za wady prawne i fizyczne przekazanego do wyceny towaru. Wycena i sprawdzanie próby mogą spowodować przebarwienia lub rysy na monecie lub sztabce. Mennica Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w procesie weryfikacji autentyczności przedmiotu. 
6. Złoto i srebro inwestycyjne wyceniane jest zgodnie z kalkulatorem zamieszczonym na stronie „skup-zlota.pl”, który aktualizuje się wraz ze zmianą ceny kruszcu na rynku światowym. Monety kolekcjonerskie i banknoty wyceniane są na podstawie aktualnej ceny rynkowej. 
7. Mennica Gdańska zastrzega prawo do ponownej lub dodatkowej kalkulacji ceny w przypadku, gdy wystąpi błąd w automatycznym wyliczeniu kalkulatora.
8. Oferta przekazywana jest Klientowi telefonicznie, pocztą elektroniczną lub podczas oględzin na miejscu. Oferta podana w momencie wyceny obowiązuje na dany dzień roboczy. Jeżeli Klient podejmie decyzję o sprzedaży w późniejszym terminie, wycena podlega ponownej kalkulacji. 
9. Wycena jest wiążąca dopiero w momencie potwierdzenia jej przez pracownika Mennicy Gdańskiej. 
10. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza kontaktowego, kontakt z Administratorem w celu sfinalizowania Transakcji skupu odbywa się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. W celu przeprowadzenia transakcji skupu Użytkownik musi podać Administratorowi numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana płatność za skupiony towar oraz wszelkie inne informacje niezbędne do finalizacji tej transakcji.
12. W przypadku potwierdzenia autentyczności przesłanego przedmiotu Mennica Gdańska przesyła Klientowi gotową do podpisania umowę za pomocą poczty elektronicznej. Do podpisania umowy może dojść, gdy Klient zaakceptuje propozycję wyceny Mennicy Gdańskiej i udostępni dane niezbędne do jej przygotowania. Zawarcie umowy odbywa się wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Mennicy Gdańskiej lub za pomocą poczty elektronicznej.
13. Klienci, którzy zdecydują się na zawarcie umowy na odległość, zobowiązani są do przesłania przedmiotu skupu na adres podany przez Mennicę Gdańską, gdzie sprawdzona zostanie jego autentyczność. Koszt przesyłki zawierającej przedmiot sprzedaży przy transakcjach powyżej 10 000,00zł (złoto lub srebro inwestycyjne) lub 3000,00zł (monety kolekcjonerskie) pokrywa Mennica Gdańska.
14. Jeżeli Mennica Gdańska będzie miała jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności przesłanego przedmiotu, ma prawo odmówić skupu. W tym przypadku przedmiot zostaje odesłany do Nadawcy w ciągu 3 dni roboczych na jego koszt przesyłką kurierską.
15. Jeżeli przedmiotem skupu są sztabki złota lub srebra opakowane w tzw. certipak, w formularzu zgłoszeniowym należy zapisać numer nadany przez producenta.
16. Po zawarciu umowy Mennica Gdańska wypłaca umówioną sumę gotówką w dniu przekazania towaru na miejscu lub przelewem wykonanym w ciągu 24h na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku umowy zawartej na odległość, Mennica Gdańska dokonuje płatności na wskazany rachunek bankowy w ciągu 3 dni od momentu otrzymania podpisanej przez Klienta umowy.


§ 5

 

1. Wszystkie dane gromadzone w wyniku założenia konta będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Portalu, która jest częścią umowy pomiędzy Portalem a Użytkownikiem.
2. Administrator nie weryfikuje czy osoba, która wypełniła formularz kontaktowy istnieje oraz czy wskazane dane są poprawne. Administrator nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności w zakresie poprawności danych niezbędnych do przekazania Użytkownikowi płatności za transakcję skupu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji informacji przekazanych Administratorowi, które nie są już aktualne ze względu na zmiany jego danych.
4. Administrator może, według własnego uznania, zmienić Regulamin Portalu w celu:

a) dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących lub wchodzących w życie zmian przepisów prawnych lub wymogów regulacyjnych;
b) dostosowania treści Regulaminu do wszelkich orzeczeń sądów, organów ochrony konsumentów lub innych właściwych organów, które mają wpływ na zawartość Portalu;
c) skorygowania wszelkich błędów (np. błędy ortograficzne lub inne rodzaje błędów, które nie zmieniają znaczenia istniejących zdań), niewykrytych do tej pory;
d) zapewnienia większej klarowności i rzetelności Regulaminu;
e) odzwierciedlenia zmian i rozwoju Portalu;
f) odzwierciedlenia zmian w warunkach rynkowych lub standardowych praktyk branżowych. 
5. Treść Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany będą miały natychmiastowe zastosowanie do Użytkowników.
6. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak naruszenie bezpieczeństwa transmisji danych ani za gwarancję wydajności w zakresie wolumenu i szybkości transmisji danych. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że Internet nie jest bezpieczną siecią i możliwe są, niezależne od Administratora, naruszenia bezpieczeństwa transmisji danych. W związku z powyższym, do Użytkownika należy podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony ich własnych danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed atakiem przez wirusy i inne tego typu niebezpieczeństwa krążące w Internecie.
7. Wszystkie dane przekazywane Mennicy Gdańskiej przez Klienta, wykorzystane zostaną wyłącznie w celu przygotowania wyceny lub sporządzenia umowy skupu. 

 
§ 6


1. Po prawidłowym i skutecznym wypełnieniu i przesłaniu formularza kontaktowego przez Użytkownika, nastąpi kontakt ze strony Administratora celem ustalenia szczegółów transakcji i, w razie konieczności, zawarcia pisemnej umowy sprzedaży i/lub komisu.
2. Po ustaleniu przez Użytkownika i Administratora wszelkich kwestii niezbędnych do przeprowadzenia Transakcji skupu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar na adres Administratora za potwierdzeniem odbioru (paczką Poczty Polskiej, paczką kurierską itd.). Koszt wysyłki ponosi Użytkownik. Towar powinien być wysłany w taki sposób, aby dotarł do siedziby Administratora bez żadnych uszkodzeń.
3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar do momentu potwierdzenia jego odebrania w siedzibie Administratora.
4. Po odebraniu wysłanego towaru Administrator uprawniony jest do zweryfikowania jego autentyczności i stanu. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że towar jest fałszywy bądź uszkodzony, dokonuje od zwrotu towaru na adres Użytkownika wskazany w formularzu kontaktowym lub dokumentacji potwierdzającej zawarcie Transakcji skupu. Zwrot następuje na koszt Użytkownika. Zwrot stanowi odstąpienie od umowy przez Administratora.
5. Użytkownik udziela Administratorowi 24 miesięcznej rękojmi za wady prawne towaru.
6. Zapisy ust. 4 stosuje się również w przypadku, gdy przesłany towar nie odpowiada informacjom przekazanym przez Użytkownika w formularzu kontaktowym i/lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie Transakcji skupu.
7. W przypadku, gdy przesłany towar jest prawidłowy, Administrator przekazuje ustaloną z Użytkownikiem cenę zakupu towaru (w przypadku zawarcia umowy sprzedaży) lub wystawia towar na sprzedaż (w przypadku zawarcia umowy komisu). 
8. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, należność za przesłany towar przekazywana jest Użytkownikowi w terminie 3 dni od dnia otrzymania prawidłowego towaru przez Administratora, na rachunek bankowy wskazany w dokumentacji potwierdzającej zawarcie Transkacji skupu. 
9. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, stosuje się odpowiednio ust. 7, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie należności nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania należności od kupującego towar przez Administratora.


 

 

§ 7


1. Korzystając z Portalu i zakładając konto, Użytkownicy oświadczają, że:
a) są osobami fizycznymi w wieku 18 lat lub więcej,
b) korzystają Portalu w celu zaspokojenia swoich potrzeb osobistych, które nie są związane z jakąkolwiek działalnością zawodową,
c) akceptują i stosują się do niniejszego Regulaminu i wszystkich innych dokumentów umownych, takich jak Polityka Prywatności, Polityka Bezpieczeństwa i Polityka dotycząca plików cookie, jak również innych zasad Portalu,
d) rozumieją, że są w pełni odpowiedzialni za przeprowadzane transakcje skupu.

 

§ 8

 

Polityka Prywatności, dostępna jest pod adresem https://www.skup-zloto.pl/polityka-prywatnosci,2, opisuje Dane Osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora oraz cel, dla którego Administrator je przetwarza. 

§ 9


1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane przez powszechne sądy polskie. 
2. Użytkownicy mogą odwoływać się do alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja konsumencka, mimo, że Administrator nie jest zaangażowany ani zobowiązany do stosowania takich metod w celu rozwiązywania sporów z Użytkownikami. 
3. Administrator posiada wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Portalu, jego systemu, projektów graficznych i oprogramowania wykorzystywanego przez Portal, w tym znaków towarowych i nazw domen. 
4. Administrator informuje, że może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów 
o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa 
i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, 
w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na Administratora. 
5. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia dotyczące dostępu, korzystania lub działania Portalu poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@skup-zloto.pl