Regulamin

§1

1. Portal internetowy „skup-zloto.pl” (zwany dalej Portalem) jest zarządzany przez Łukasza Rosanowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mennica Gdańska Łukasz Rosanowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 20/1, posiadającego numer NIP 6040022583.
2. Przed zarejestrowaniem się na Portalu, każdy Użytkownik musi zapoznać się 
z niniejszym Regulaminem Portalu Internetowego (zwanym dalej Regulaminem), Polityką Prywatności, jak również z innymi obowiązkowymi postanowieniami Portalu, zaakceptować je i zobowiązać się do ich przestrzegania.  

§2

1. Administrator – Łukasz Rosanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mennica Gdańska Łukasz Rosanowski, z siedzibą w Gdańsku przy 
ul. Matejki 20/1, posiadający numer PESEL 6040022583.
2. Odwiedzający – osoba, która wchodzi na stronę Portalu, przegląda znajdujące się tam treści.
3. Polityka Prywatności – oznacza dokument określający sposób, w jaki Portal grodzami, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Użytkownika lub Odwiedzającego.
4. Polityka dotycząca plików cookies – oznacza dokument określający sposób, 
w jaki Portal gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Użytkownika lub Odwiedzającego gromadzone za pomocą plików cookies.
5. Portal – oznacza stronę internetową „skup-zloto.pl”, jak również aplikacje mobilne pobierane na smartfony lub tablety.
6. Transkacja skupu – oznacza wszelkie transkacje, na podstawie których Administrat or nabywa od Użytkownika własność kruszca/metalu za oznaczoną cenę, a należność z tego tytułu przekazuje na rachunek bankowy Użytkownika.

§3

1. „Skup-zloto.pl” jest portalem pełniącym funkcję informacyjną o rodzaju kruszców/metali, które są obecnie skupowane przez Administratora oraz o aktualnych cenach tych towarów (kalkulator cen).
2. Portal nie jest stroną transakcji skupu.
3. W celu dokonania transakcji skupu Odwiedzający musi skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na Portalu, w treści niniejszego Regulaminu lub poprzez wypełnienie poniższego formularza. 
4. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności i inne zasady opublikowane na Portalu mają zastosowanie do wszystkich Odwiedzających. 

§ 4

1. Treść Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany będą miały natychmiastowe zastosowanie do Odwiedzających. 
2. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak naruszenie bezpieczeństwa transmisji danych ani za gwarancję wydajności w zakresie wolumenu i szybkości transmisji danych. Odwiedzający akceptując treść Regulaminu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że Internet nie jest bezpieczną siecią i możliwe są, niezależne od Administratora, naruszenia bezpieczeństwa transmisji danych. W związku z powyższym, do Odwiedzającego należy podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony ich własnych danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed atakiem przez wirusy i inne tego typu niebezpieczeństwa krążące w Internecie. 

§ 5

1. Korzystając z Portalu i zakładając konto, Odwiedzający oświadczają, że akceptują i stosują się do niniejszego Regulaminu i wszystkich innych dokumentów umownych, takich jak Polityka Prywatności, Polityka Bezpieczeństwa i Polityka dotycząca plików cookie, jak również innych zasad Portalu.

§ 6

Polityka Prywatności, dostępna jest pod adresem http://www.skup-zloto.pl/polityka-prywatnosci,2, opisuje Dane Osobowe Odwiedzającego gromadzone przez Administratora oraz cel, dla którego Administrator je przetwarza.

§ 7

1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Odwiedzającym a Administratorem będą rozstrzygane przez powszechne sądy polskie. 
2. Odwiedzający mogą odwoływać się do alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja konsumencka, mimo, że Administrator nie jest zaangażowany ani zobowiązany do stosowania takich metod w celu rozwiązywania sporów z Odwiedzającymi. 
3. Administrator informuje, że może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na Administratora. 
4. Odwiedzający może zgłosić zastrzeżenia dotyczące dostępu, korzystania lub działania Portalu poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@skup-zloto.pl